แว่นสายตากีฬา

การตัดเลนส์สายตากรอบโค้ง

การชดเชยค่าสายตา เนื่องจากแว่นกีฬาโดยปกติ จะมีความโค้งเพื่อกันแสงเข้าด้านข้าง ดังนั้นการตัดเลนส์สายตาในกรอบที่โค้ง จึงต้องชดเชยค่าสายตา จากพารามิเตอร์ของแว่นสปอร์ต เพื่อลดการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์ที่โค้ง ด้วยเทคโนโลยี่ของ Free Form ที่ใช้ software คำนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และสั่งงานผ่านเครื่องฝนผิวเลนส์นั่นเอง

Progressive lens can be specially produced for a wrap-around frame. Using Digital Ray-Path® technology the optician has the opportunity to measure the wrap angle of the frame and include this information when ordering the personalized progressive lens. Digital Ray-Path® compensates for high rotation and lens tilt. This advanced technology generates progressive lenses that take into account a high wrap angle and provide the wearer with a high definition field of vision. No matter the gaze direction or curvature of the frame, the final quality of vision is always optimized to offer the highest optical performance.

The finished PROGEAR EYEGUARD with your personalized prescription are shipped to you with 2 prescriptions for review : 1) the Rx prescribed by the doctor; 2) the Rx as it will read on a lensometer (lens power measuring machine).

chart 2

graphicA

Prescription & Addition

Digital Ray-Path®
calculates the power that the user will truly perceive once the lenses are fitted on the frame.

graphicE

Pantoscopic Angle

This is the angle in the vertical plane between the optical axis of a spectacle lens and the visual axis of the eye in primary position.

graphicB

Nasopupilar Distance

Is defined as the distance from the axis of symmetry of the face to the center of the pupil.

graphicF

Wrap Angle

Frame curvature

graphicC

Pupilar Heights

Is the vertical distance between the pupil center and the deepest part of the lens shape.

graphicG

Back Vertex Distance

Distance between the cornea and the back surface of the lens.

graphicD

Frame Dimensions

Frame dimensions are used to calculate the final diameter, thickness of the lens and improve the efficiency of the optimization.

graphicH

Near Working Distance

This is the distance from the lens to the typical reading position for the wearer.

When some of the personalization parameters are not available, the final lens will be personalized using standard values for those parameters that are missing.